Currency
PRIVACY POLICY

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma KENHURU Daria Lampart przetwarza informacje ze źródeł
publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji
mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych
osobowych.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z
Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której
dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych
osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane
bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest KENHURU Daria
Lampart
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie poprzez:
za pomocą poczty tradycyjnej na adres:


 kontakt e-mailowy pod adresem: kenhuru.sling@gmail.com .
 kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: KENHURU Daria Lampart, ul. Granitowa 6, 05-077 Warszawa.


Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty
odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy
technologii znanej jako "pliki cookie". Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i
później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub
persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają
nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co
wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na
wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w
swojej przeglądarce
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez
źródła publicznie dostępne.
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych
dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:


1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
6) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:


 kontakt e-mailowy pod adresem: kenhuru.sling@gmail.com .
 kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: KENHURU Daria Lampart, ul. Granitowa 6, 05-077 Warszawa.


Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje,
w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i
procedurami związanymi z celami przetwarzania.

ENGLISH VERSION

Dear Sir or Madam,
 

We kindly inform you that KENHURU Daria Lampart company processes information from
public and generally accessible sources (including the Internet) which may further be
incorporated in the company database.
Such information may include data classified as
personal data under Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC
(hereinafter: "General Data Protection Regulation" or "GDPR")
.

In accordance with the applicable provisions pertaining to the protection of personal data, in
particular the General Data Protection Regulation, in order to ensure adequate protection of
personal data, the person concerned should first of all receive information regarding the
manner of processing their personal data set out in Article 13 or 14 of GDPR - depending on
whether such data were provided directly by the person concerned or obtained from other
sources.
 

In the light of the above, please be informed you that:
The Data Controller in charge of your personal data (hereinafter: "Data Controller") is
KENHURU Daria Lampart
The Data Controller can be contacted by post addressed to the following mailing address:
KENHURU , ul. Granitowa 6, 05-077 Warszawa - Poland or by e-mail at: kenhuru.sling@gmail.com .

Your personal data are processed on the basis of Article 6(1)(f) of GDPR, i.e. to the extent
necessary for legitimate purposes pursued by the Data Controller or by a third party.
 

In order to ensure proper functioning of our website, and to guarantee that the offers
presented therein meet your interests based on your visit history and activity on our
website, we use a technology known as "cookies". These are small files sent to your
computer in order to refer to them at next opportunity. These files may be either session or

persistent (session or persistent cookies) and can may use such technologies as JavaSript or
Flash. Cookies help us make your activity on our website efficient and personalised to the
greatest extent possible. They inform us about users’ activity on our website which is
necessary to improve our website so as to make it more user-friendly.

We process cookies only based on your consent. To grant or revoke your consent to our use
of cookies, please set your browser accordingly.
 

The Data Controller processes your personal data to the extent that they are provided in
generally accessible sources.

The Data Controller does not process specific categories of personal data or personal data
regarding convictions or violations of law or related security measures.

Your personal data is not transferred to or shared with recipients in (1) third countries, i.e.
outside the European Economic Area (EEA) or (2) international organizations.

In relation to the processing of your personal data, you have the right to:

1) request the Data Controller to provide you with access to your personal data,
2) request the Data Controller to correct your personal data,
3) request the Data Controller to delete your personal data,
4) request the Data Controller to limit the processing of your personal data,
5) object to the processing of your personal data,
6) transfer your personal data,
7) submit a complaint to the supervisory body.
 

The rights listed above may be exercised by means of:
 an e-mail at: kenhuru.sling@gmail.com
 a letter sent to the following postal address: KENHURU, ul. Granitowa 6, 05-077 Warszawa, Poland
 

Based on your personal data, the Data Controller can make automated decisions, including
profiling as stipulated in Article 22(1) and Article 22(4) of GDPR.

The Data Controller makes every effort to ensure all means of physical, technical and
organizational protection of your personal data against accidental or deliberate destruction,
accidental loss, change, unauthorized disclosure, use or access, in accordance with all
applicable regulations.
 

Your personal data is processed electronically and manually, in accordance with the methods
and procedures applicable for the purpose of processing.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl